Project for ivangritsay

Closed

Опис

Xin chào ivangritsay, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

Навички: 3D-дизайн, 3D-моделювання, 3D-рендеринг, CAD/CAM, Solidworks

Показати більше:

ID проекту: #12165558